Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver bistand udført af Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen, medmindre vi har indgået en skriftlig aftale om, at andre vilkår skal være gældende.

Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og en del af Advokatsamfundet og medlem af Danske Advokater.


Honorar
Medmindre vi skriftligt og på forhånd har aftalt andet, fastsættes mit honorar ud fra den anvendte tid, jeg har brugt på opgaven. Min timepris er DKK 2500,00 kr. eksklusive moms, det vil sige 3125,00 kroner inklusive moms.
Hvis vi har aftalt en fast pris, eller hvis jeg har estimeret en pris for en opgave, er denne pris betinget af, at opgaven bliver afsluttet indenfor den forudsatte tid, og at der ikke opstår omstændigheder, som besværliggør opgavens løsning, eller som jeg ikke med rimelighed kunne have forudset. Jeg vil dog orientere jer med det samme, hvis jeg kan se, at en fast pris ikke kan holdes, eller hvis en estimeret pris overskrides med mere end 20 %.


Afregning
Jeg afregner som udgangspunkt løbende hver måned, herunder vil udlæg for udgifter som f.eks. befordringsgodtgørelse, retsafgift og berammelsesafgift og sagkyndig bistand viderefaktureres.
Jeg sender alle afregninger per e-mail, medmindre vi har aftalt andet.
Ved for sen betaling er Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen berettiget til uden varsel at indstille arbejdet og til at opkræve renter fra forfaldsdatoen. I forbindelse med udsendelse af rykkere er Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen berettiget til at opkræve de efter loven fastsatte takster for gebyrer.


Interessekonflikter
Ved modtagelse af en sag, undersøger jeg, om der forligger en loyalitets- eller interessekonflikt, og hvis dette er tilfældet, eller en sådan konflikt opstår under sagens forløb, vil jeg henvise dig til en anden advokat.


Hvidvask

For at undgå støtte til terrorvirksomhed er alle advokater i Danmark underlagt et strengt regelsæt, som blandt andet indebærer, at der skal indhentes identitetsoplysninger. For selskaber omfatter dette oplysninger om de personer, som ultimativt ejer mere end 25 % af selskabet. Kunder hos Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er derfor på anmodning herom forpligtet til at aflevere nødvendige identitetsoplysninger og dokumentation.
Som kunde hos Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er I forpligtet til at oplyse, hvis en ultimativ ejer eller et medlem af ledelsen er en politisk eksponeret person. Ved en politisk eksponeret person forstås personer, der bestrider et eller flere højtstående offentlige hverv. Finanstilsynets liste over de personer, der er politisk eksponeret personer i Danmark findes her:
https://www.finanstilsynet.dk/tal-og-fakta/pep-liste#:~:text=Finanstilsynet%20f%C3%B8rer%20en%20liste%20over,Hent%20seneste%20PEP%2Dliste%20h
Identitetsoplysningerne vil alene blive behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af hvidvask og støtte til terrorvirksomhed og opbevares i henhold til lovgivningen i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.


Ansvar
Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er forsikret gennem Danske Advokater i HDI og ererstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for eventuelle tab, som min rådgivning påfører dig, dog vil dækningen være begrænset til den maksimale dækning under forsikringen.
Den maksimale dækning under forsikringen er DKK 10.000.000 per skade per år og DKK 2.500.000 per advokat per år, og Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er ikke ansvarlig for et højere beløb for en skade.
Andre samtidige krav mod Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen kan reducere dette beløbsmaksimum. Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, driftstab, mistet fortjeneste, tab af goodwill, udgifter til retablering af data eller tab af data, 3 image eller andre af typer af indirekte tab. Erstatningsansvar kan alene gøres gældende af den, som Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen har ydet rådgivning til.


Kommunikation
Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen kommunikerer via e-mail, medmindre andet er aftalt. Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen påtager sig intet ansvar for, at e-mails eller vedhæftede filer ikke indeholder skadelige vira mv. I opfordres derfor til selv af tjekke e-mails og vedhæftede filer for skadelige vira mv., inden de åbnes.
Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen sender kun krypteret, såfremt dette er krævet af lovegivningen.


Udtræden
Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er berettiget til at udtræde af en opgave, hvis der er forfaldne, ubetalte tilgodehavender hos jer som klient, eller hvis et opkrævet depositum ikke er betalt.


Immaterielle rettigheder
Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen, tilhører Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen, medmindre er aftalt.


Tvister
Klager over advokaters adfærd og salær kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan læse mere om Advokatnævnet på www.advokatsamfundet.dk/ advokatnaevnet, men jeg vil selvfølgelig opfordre dig til først at tale med mig.

Dette brev er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret. Enhver tvist i forbindelse med Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen rådgivning eller aftalebrevets indhold skal indbringes for de danske domstole.

Jeg ser frem til at rådgive dig og til et godt samarbejde.
Mange hilsner

Anja Velbæk Mouridsen, Advokat

 

Persondata
Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er den dataansvarlige.

Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om jeres selskab og medarbejdere. Vi kan kontaktes på:

Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen
Broloftet 42, 2. tv
8240 Risskov
Telefon: 23 98 20 12
Mail: avm@avmadvokater.dk


Hvis I har spørgsmål til vores behandling af oplysninger, er I altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Anja Velbæk Mouridsen på avm@avmadvokater.dk, eller telefon 23 98 20 12 eller ved almindeligt brev på ovenstående adresse. 


Vi bruger dine personoplysninger ved sagsbehandling af din sag og til at rådgive dig i forhold til den specifikke opgave, I har bedt os om at løse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b). Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-numre, sker vores behandling på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(f) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 med det formål at håndhæve eller forsvare retskrav, hvor vores legitime interesse går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. 

 

Kategorier af personoplysninger og hvor jeres personoplysninger stammer fra
Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om jeres selskab og medarbejdere behandler følgende kategorier af personoplysninger om jer: Almindelige personoplysninger om medarbejdere, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, dkpto.dk eller minretssag.dk) kan vi af hensyn til at identificere den pågældende person være nødt til at behandle flere af vedkommendes almindelige personlige oplysninger, herunder CPRnummer. 

Kilderne til personoplysningerne er enten jer eller en anden person tilknyttet den part, som du repræsenterer. 


Fortrolighed

Vi behandler jeres personlige oplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som vi har beskrevet ovenfor. Videregivelsen af almindelige personoplysninger sker i så fald på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b), 6(1)(c) eller art. 6(1)(f), og for følsomme personoplysninger sker videregivelsen på baggrund af art. 9(2)(f). Jeres personlige oplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til en specifik klient, modpart, domstol eller lignende. 

I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 49(1)(b-e). Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om jeres selskab og medarbejdere. med drift af virksomheden, og hvormed der er indgået skriftlig aftale. Opbevaring af dine personoplysninger Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om jeres selskab og medarbejdere. opbevarer jeres personoplysninger så længe, som ovennævnte formål tilsiger. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvor længe Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om jeres selskab og medarbejdere. vil opbevare dine personoplysninger, normalt vil vi dog opbevare personoplysninger i op til 5 år.

Dog kan vi oplyse, at vi vil lægge vægt på Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om jeres selskab og medarbejdere.


Hvordan sikrer vi dine personoplysninger
Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen har vedtaget interne regler om informationssikkerhed og gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter jeres personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem mv. Dette omfatter bl.a., at adgang til personoplysninger fysisk og systemmæssigt begrænses til de kollegaer, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget undervisning og instruktion i behandling af personoplysninger. Vi er alle underlagt fortrolighed og tavshedspligt. Personoplysninger i fysisk form eller på bærbare datamedier (USB o. lign.) opbevares aflåst, når de ikke er i brug, mens personoplysninger i digital form er beskyttet af adgangskontrol, personlige adgangskoder, kryptering, backup-system samt opdaterede firewalls og anti-virusbeskyttelse. Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen har også proces for håndtering af eventuelle sikkerhedsbrud og underretning herom til jer og Datatilsynet. 


Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden er Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger I sender til os via netværk, som vi ikke selv kontrollerer, herunder internet og trådløse netværk. Jeres rettigheder I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen behandling af oplysninger om jer. Hvis I vil gøre brug af dine rettigheder, skal I kontakte os. 

  • I har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af jeres personoplysninger.
  • I har også ret til at modsætte jer behandlingen af jeres personoplysninger og få behandlingen af jeres personoplysninger begrænset
  • Særligt har I en ubetinget ret til at modsætte jer behandling af jeres personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • I har ret til at modtage de personoplysninger, som I selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 


Der kan være betingelser eller begrænsninger til jeres rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at I f.eks. har ret til dataportabilitet eller sletning i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

I har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af jeres personlige oplysninger. I kan læse mere om jeres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som I finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, Advokatfirmaet Velbæk Mouridsen behandler jeres personoplysninger på. I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk